photo_0095_System_BFI___Gwarancje__Top776x243

Co to jest gwarancja? Kiedy jest skuteczna? - Porada prawna

Imienna Gwarancja jakości Icopal Sp. z o.o. to umowa zawierana pomiędzy Gwarantem a Kupującym, na mocy której Gwarant deklaruje, że produkt objęty gwarancją jakości zachowa właściwości określone w gwarancji przez czas jej trwania i zobowiązuje się do podjęcia określonych działań w razie stwierdzenia określonych wad produktu. Z reguły jest to zobowiązanie do usunięcia wad, które ujawnią się w czasie trwania gwarancji bądź też do dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad.

Gwarantem może być zarówno Producent, jak i Sprzedawca. Udzielenie gwarancji jakości nie jest niczyim obowiązkiem: ani Producenta, ani Sprzedawcy. Tym samym Imienna Gwarancja jakości Icopal Sp. z o.o. przyznaje Kupującemu dodatkowe prawa, które nie przysługiwałyby mu, gdyby gwarancji nie uzyskał.

Imienna Gwarancja jakości Icopal Sp. z o.o. regulowana jest w sposób ramowy przepisami Kodeksu cywilnego (art. 577 i następne) oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego – Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176 z późn. zm., jednakże dokładna treść zobowiązania Gwaranta zależy od jego własnej decyzji wyrażonej w udzielonej przez niego gwarancji.

Szczególnie cenna jest dla Kupującego gwarancja jakości udzielona przez Producenta. W praktyce jest on jedyną osobą, która ma podstawy, by przyjąć pełną odpowiedzialność za produkt i jego jakość. Jednak gwarancja jakości udzielana przez Producenta daje Kupującemu dodatkowe wymierne prawa, które mogą być skutecznie dochodzone wtedy, gdy została udzielona na piśmie.

Wyjątkowym przypadkiem jest gwarancja wynikająca z reklamy. Przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej pozwalają na uznanie za gwarancję nawet oświadczenia złożonego w reklamie, jednakże tylko wtedy, gdy w takim oświadczeniu określone są jednocześnie obowiązki Gwaranta. Zatem w razie zaistnienia wady produktu, z zawartego w reklamie stwierdzenia: „10 lat gwarancji” dla Kupującego nie wynikają żadne prawa – może jedynie liczyć na dobrą wolę „Gwaranta”.

Gwarancja jakości zakupionego produktu może być dla kupującego bardzo wartościowym uprawnieniem, jednakże jeśli nie została udzielona na piśmie, nie określono w niej obowiązków Gwaranta lub też została udzielona przez niewiarygodnego kontrahenta, może okazać się tylko pustą deklaracją.

Należy również pamiętać, że gwarancja jest jedynie dodatkowym uprawnieniem Kupującego. Niezależnie od udzielonej gwarancji lub w razie jej braku, z mocy samego prawa Kupującemu przysługują wobec Sprzedawcy uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli zaś jest on konsumentem — roszczenia w razie stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W ramach tych instytucji Kupujący ma prawo domagania się od Sprzedawcy naprawienia rzeczy lub wymiany jej na wolną od wad. W określonych sytuacjach może domagać się także obniżenia ceny lub nawet odstąpić od umowy. Jednakże uprawnienia te przysługują tylko wobec Sprzedawcy. Ponadto są one ograniczone w czasie: uprawnienia z rękojmi wygasają z upływem 1 roku od wydania rzeczy Kupującemu. Sprzedawca zaś odpowiada za zgodność towaru z umową stwierdzoną przed upływem 2 lat od wydania towaru Kupującemu.


Autor opracowania:

dr Magdalena Rytwińska-Rasz
Radca prawny


• Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
• Prezes Sądu Arbitrażowego Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie
• Były członek Rady Wyrobów Budowlanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego w Warszawie
• 18 lat doświadczenia w budownictwie

Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie Kancelaria Radcy Prawnego www.b2blegal.pl

Kancelaria_Radcy_Prawnego_B2BLegal__257pxA

Pobierz gwarancję w terminie 45 dni od daty zakupu z www.gwarancje.icopal.pl

  Flagowe Papy Icopal
  nagrodzone
  Złotym Medalem
  Międzynarodowych
  Targów Poznańskich

  BUDMA 2018


  BMI Icopal

  Icopal Sp. z o.o. Zduńska Wola
  Światowy Ekspert Hydroizolacji

  4 centra badań i rozwoju w USA i Europie, 38 fabryk i 97 biur handlowych na świecie
  rok zał. 1876


  MTP - Zloty Medal  Icopal Sp. z o.o. Zduńska Wola
  Laureat
  Wielkiego Złotego Medalu
  Międzynarodowych Targów Poznańskich
  i tytułu "Najlepszy z Najlepszych"
  za produkcję osiągającą światowe standardy

  Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
  Icopal__SystemBFI__0102__Water2__1900x1200