photo_0003_System_BFI___Antyradon_03__Top776x243

Radon - cicha śmierć

Radon jest bezbarwnym, bezwonnym, radioaktywnym gazem szlachetnym. Występuje naturalnie, jako produkt rozpadu radu, który z kolei powstaje z obecnego w przyrodzie w sporych ilościach uranu.

Przedawkowanie radonu lub stała praca przy kopalinach, gdzie są silne emanacje radonu, wpływa niekorzystnie na zdrowie. Szkodliwe efekty działania radonu polegają na uszkadzaniu struktury chemicznej kwasu DNA przez wysokoenergetyczne, krótkotrwałe produkty rozpadu radonu 222Rn, co może powodować chorobę popromienną.

(za: pl.Wikipedia.org/wiki/Radon)
Prezentacja:
Radon - zagrożenia dla człowieka i środowiska

   Przeczytaj prezentację w formie książki on-line
   Pobierz prezentację na dysk w formie pliku PDFSprawdź czy Twój dom jest zlokalizowany na terenach zagrożonych promieniowaniem radonowym.

 Tereny zagrożone
 Tereny niezagrożone

Źródło: Radiologiczny Atlas Polski 1997
Radon - cytaty wybrane z publikacji Polskiego Klubu Ekologicznego "RADON w środowisku życia, pracy i nauki mieszkańców Dolnego Śląska".

"Słowo Wstępne"
dr inż. Aureliusz Miklaszewski
Prezes Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego
Więcej

"Na Dolnym Śląsku, a szczególnie w obszarze Sudetów, radon występuje w środowisku w stężeniach większych od przeciętnych. Jest to promieniotwórczy gaz będący produktem rozpadu uranu, jako pierwiastka macierzystego. W rezultacie szeregu przemian promieniotwórczych powstaje rad (226Ra) o połowicznym okresie rozpadu 1600 lat. Rad rozpada się tworząc radon i cząsteczkę α. Radon, jako gaz szlachetny, nie wchodzi w reakcje chemiczne z innymi pierwiastkami. Rozpuszcza się w wodzie tworząc wody radonowe. Radon (222Rn) jest zawarty w wodach podziemnych, wypływających z głębi krystalicznych masywów skalnych."


"Radon - naturalny gaz promieniotwórczy"
Jadwiga Mazur, Krzysztof Kozak
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Więcej

"Statystyczny Polak otrzymuje rocznie ze wszystkich źródeł promieniowania dawkę równoważną około 3 mSv, z czego blisko 80% pochodzi od źródeł naturalnych. Znaczna część tej dawki (około 1,5 mSv) jest spowodowana przez radon, jedyny gazowy naturalny pierwiastek promieniotwórczy."


"Oddziaływanie radonu na organizm człowieka"
Tadeusz Andrzej Przylibski, Jerzy Olszewski
Politechnika Wroclawska, Instytut Medycyny Pracy
Więcej

"Wszystkie przeprowadzone do tej pory badania epidemiologiczne wśród górników kopalń uranowych bezspornie wykazały, że wzrost umieralności na nowotwór złośliwy płuc zależy od wielkości ekspozycji na promieniowanie jonizujące od radonu i jego pochodnych. W związku z tym w 1988 roku Międzynarodowa Agencja Walki z Rakiem (IARC) uznała radon za kancerogen najwyższej – I klasy."


"Radon w budynkach mieszkalnych"
Maria Karpińska, Zenon Mnich, Jacek Kapala
Akademia Medyczna w Białymstoku
Więcej

"Głównym źródłem radonu w budynkach jest podłoże. Transport radonu z gruntu (powietrza glebowego) do wnętrza budynku odbywa się poprzez dyfuzję i przepływ konwekcyjny (Garbesi i in. 1999, Vaupotič 2002). Dyfuzja może przebiegać przez nieuszkodzoną warstwę betonu, stanowiącego posadzkę piwnic, jak również przez szczeliny i pęknięcia: w płytach betonowych, na ich łączeniach oraz w miejscach przecinania ich przez różnego rodzaju instalacje (wodną, CO, kanalizację i in.). Przepływ konwekcyjny radonu odbywa się razem z ruchem konwekcyjnym powietrza."


"Techniki redukcji stężeń radonu w budynkach"
Krzysztof Kozak, Jadwiga Mazur
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Więcej

"Najbardziej efektywnym sposobem minimalizowania stężeń radonu w budynku jest takie jego zaprojektowanie, aby ograniczyć wnikanie radonu z gruntu do wnętrza budynku. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i systemow wentylacji pozwala na zlikwidowanie, bądź ograniczenie dróg przedostawania się radonu do wnętrza budynku."


"Zagadnienia prawne związane z występowaniem radonu w środowisku"
Tadeusz Andrzej Przylibski
Politechnika Wrocławska
Więcej

"Jedynym obowiązującym w Polsce aktem prawnym odnoszącym się bezpośrednio do występowania radonu w powietrzu budynków mieszkalnych jest rozporządzenie Rady mInistrów (Rozporządzenie Rady Ministrów..., 2002) wydane na podstawie ustawy "Prawo atomowe" (Ustawa..., 2002). Reguluje ono dopuszczalne stężenie macierzystego dla 222Rn izotopu radu - 226Ra w materiałach budowlanych. Nie zmienia to jednak faktu, że główne źródło radonu w budynkach - grunt (powietrze glebowe) pozostaje poza kontrolą prawną, a zatem regulacje prawne dotyczące materiałów budowlanych mają w tym przypadku drugorzędne znaczenie."

  Flagowe Papy Icopal
  nagrodzone
  Złotym Medalem
  Międzynarodowych
  Targów Poznańskich

  BUDMA 2018


  BMI Icopal

  Icopal Sp. z o.o. Zduńska Wola
  Światowy Ekspert Hydroizolacji

  4 centra badań i rozwoju w USA i Europie, 38 fabryk i 97 biur handlowych na świecie
  rok zał. 1876


  MTP - Zloty Medal  Icopal Sp. z o.o. Zduńska Wola
  Laureat
  Wielkiego Złotego Medalu
  Międzynarodowych Targów Poznańskich
  i tytułu "Najlepszy z Najlepszych"
  za produkcję osiągającą światowe standardy

  Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
  wschod_slonca